Форми та математичні терміни

Дізнайтеся англійські назви загальних форм і математичних термінів, а також як писати та вимовляти дробні числа.

Математичні терміни

addition додавання
subtraction віднімання
multiplication множення
division ділення
to add додати
to subtract або to take away відняти
to multiply помножити
to divide розділити
to calculate підраховувати
total сума
arithmetic арифметика
algebra алгебра
geometry геометрія
calculus oбчислення
statistics статистика
integer ціле число
even number парне число
odd number непарне число
prime number просте число
fraction дріб
decimal десятковий дріб
decimal point кома у десяткових дробях
percent відсоток
percentage відсоток
theorem теорема
proof доказ
problem задача
solution рішення
formula формула
equation рівняння
graph графік
axis геометрична вісь
average середнє число
correlation кореляція
probability імовірність
dimensions розміри
area площа
circumference окружність
diameter діаметр
radius радіус
length довжина
height висота
width ширина
perimeter периметр
angle кут
right angle прямий кут
line лінія
straight line пряма
curve крива
parallel паралель
tangent тангенс
volume об'єм

Форми

circle коло
triangle трикутник
square квадрат
rectangle прямокутник
pentagon п'ятикутник
hexagon шестикутник
octagon восьмикутник
oval овал
star звізда
polygon багатокутник
cone конус
cube куб
cylinder циліндр
pyramid піраміда
sphere сфера

Дроби

1⁄2 ½ (“половина”)
1⁄3 ⅓ (“третина”)
1⁄4 ¼ (“чверть”)
1⁄5 1/5 (“одна п'ята”)
1⁄6 1/6 (“одна шоста”)
2⁄3 ⅔ (“дві треті”)
3⁄4 ¾ (“три чверті”)
1⁄8 ⅛ (“одна восьма”)
1⁄10 1/10 (“одна десята”)
1⁄100 1/100 (“одна сота”)
1¼ (“одна ціла одна четверта”)
1½ (“один з половиною”)
1¾ (“одна ціла три четверті”)
2¼ (“два із чвертю”)
2½ (“два і половиною”)
2¾ (“дві цілих три четверті”)
3¼ (“три із чвертю”)
3½ (“три з половиною”)
3¾ (“три цілих три четверті”)

Читання формул

plus плюс
minus мінус
times або multiplied by помножене на
divided by поділене на
squared зведений у квадрат
cubed зведений в куб
square root квадратний корінь
equals дорівнює
sound

Звук є доступний для всієї лексики англійської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.

Мобільний додаток

Наша визначна програма із англійським розмовником для пристроїв Android містить понад 6000 корисних фраз і слів зі звуком.

Get it on Google Play