Числа

Дізнайтеся, як рахувати іспанською мовою.

Кількісні числівники

ceroнуль
unoодин
dosдва
tresтри
cuatroчотири
cincoп'ять
seisшість
sieteсім
ochoвісім
nueveдев'ять
diezдесять
onceодинадцять
doceдванадцять
treceтринадцять
catorceчотирнадцять
quinceп'ятнадцять
dieciséisшістнадцять
diecisieteсімнадцять
dieciochoвісімнадцять
diecinueveдев'ятнадцять
veinteдвадцять
veintiunoдвадцять один
veintidósдвадцять два
veintitrésдвадцять три
veinticuatro
veinticinco
veintiséis
veintisiete
veintiocho
veintinueve
treintaтридцять
treinta y uno
treinta y dos
treinta y tres
treinta y cuatro
treinta y cinco
treinta y seis
treinta y siete
treinta y ocho
treinta y nueve
cuarentaсорок
cuarenta y uno
cuarenta y dos
cuarenta y tres
cincuentaп'ятдесят
sesentaшістдесят
setentaсімдесят
ochentaвісімдесят
noventaдев'яносто
cienсто
ciento unoсто один
doscientosдвісті
trescientosтриста
milтисяча
dos milдві тисячі
tres milтри тисячі
un millónмільйон
mil millonesмільярд

Порядкові числівники

primeroперший
segundoдругий
terceroтретій
cuartoчетвертий
quintoп'ятий
sextoшостий
séptimoсьомий
octavoвосьмий
novenoдев'ятий
décimoдесятий
undécimoодинадцятий
duodécimoдванадцятий
decimoterceroтринадцятий
decimocuartoчотирнадцятий
decimoquintoп'ятнадцятий
decimosextoшістнадцятий
decimoséptimoсімнадцятий
decimoctavoвісімнадцятий
decimonovenoдев'ятнадцятий
vigésimoдвадцятий
vigésimo primeroдвадцять перший
vigésimo segundoдвадцять другий
vigésimo terceroдвадцять третій
fiftieth
trigésimoтридцятий
cuadrágesimoсороковий
quincuagésimo
sexagésimoшостидесятий
septuagésimoсімдесятий
octogésimoвісімдесятий
nonagésimoдев'яностий
centésimoсотий
sound

Звук є доступний для всієї лексики іспанської мови на цій сторінці — просто натисніть на будь-яке слово, щоб почути.