Числа

Дізнайтеся, як рахувати нідерландською мовою.

Кількісні числівники

nulнуль
éénодин
tweeдва
drieтри
vierчотири
vijfп'ять
zesшість
zevenсім
achtвісім
negenдев'ять
tienдесять
elfодинадцять
twaalfдванадцять
dertienтринадцять
veertienчотирнадцять
vijftienп'ятнадцять
zestienшістнадцять
zeventienсімнадцять
achttienвісімнадцять
negentienдев'ятнадцять
twintigдвадцять
éénentwintigдвадцять один
tweeëntwintigдвадцять два
drieëntwintigдвадцять три
dertigтридцять
vertigсорок
vijftigп'ятдесят
zestigшістдесят
zeventigсімдесят
tachtigвісімдесят
negentigдев'яносто
honderdсто
tweehonderdдвісті
driehonderdтриста
duizendтисяча
tweeduizendдві тисячі
drieduizendтри тисячі
miljoenмільйон
biljoenмільярд

Порядкові числівники

eersteперший
tweedeдругий
derdeтретій
vierdeчетвертий
vijfdeп'ятий
zesdeшостий
zevendeсьомий
achtseвосьмий
negendeдев'ятий
tiendeдесятий
elfdeодинадцятий
twaalfdeдванадцятий
dertiendeтринадцятий
veertiendeчотирнадцятий
vijftiendeп'ятнадцятий
zestiendeшістнадцятий
zeventiendeсімнадцятий
achttiendeвісімнадцятий
negentiendeдев'ятнадцятий
twintigsteдвадцятий
dertigsteтридцятий
veertigsteсороковий
vijftigsteп'ятидесятий
zestigsteшостидесятий
zeventigsteсімдесятий
tachtigsteвісімдесятий
negentigsteдев'яностий
honderdsteсотий